Beta 1


Title Effektiv jording af 150kV nettet i kabelhandlingsplanperioden
Translated title Effectively grounding of the 150kV grid during the cable action plan period
Author Nørring, Nicolai (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Starup, Rene Thorsen
Post, Rasmus (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Lundsfryd Jensen, Per (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract Som følge af kabelhandlingsplanen, er det danske transmissionsnet under en gennemgribende omlægning. 150kV nettet vil gå fra et overvejende luftledningsbaseret net til et overvejende kabellagt net. Konsekvensen af denne omlægning, vil være at impedanserne i nettet vil ændre sig, hvilket muligvis vil have konsekvenser for systemjordingen.

Formålet med denne rapport er at undersøge, om betingelserne for at drive 150kV nettet effektivt jordet, er til stede i hele overgangsperioden. For at et net kan klassificeres som værende effektivt jordet skal forholdet mellem nulreaktansen og synkronreaktansen være mindre end 3 og forholdet mellem nulresistansen og synkronreaktansen skal være mindre end 1.

For at finde ovenstående forhold skal impedanserne i luftledninger, kabler, transformere og generatorer i nettet bestemmes. Dette gøres ved at bestemme luftledningernes og kablernes egen- og gensidige impedanser og deraf lave en transformation til synkron- og nulimpedanser. Synkron- og nulimpedanserne findes i en udvalgt del af nettet i årene 2012, 2020 og 2030.

På baggrund af de fundne synkron- og nulimpedanser, undersøges om nettet er effektivt jordet ved en jordslutning et vilkårligt punkt i nettet. Analysen af dette viser at nettet er korrekt effektivt jordet i alle stationer i alle tre udvalgte år.

I rapporten vises ligeledes at nettet holdes effektivt jordet i alle tre udvalgte år, uden at ændre på transformerjordingerne. Dette er især grundet en væsentlig strukturel ændring i nettet, da det udvalgte net går fra at være et overvejende ringnet til et udbredt radialnet, selvom impedanserne i nettet bliver ændret markant grundet kabel overgangen.
Abstract As a result of the cable action plan (Kabelhandlingsplanen), the Danish transmission grid is undergoing a radical change. The 150kV grid will go from mainly an overhead line grid to mainly a cabled grid. The consequence of this change is that the impedances of the grid will change, which may have consequences for the system grounding.

The purpose of this report is to examine whether the conditions for operating the 150kV grid effectively grounded, are present throughout the transition period. A grid can be considered as being effecticely grounded, when the relationship between the zero sequence reactance and the positive sequence reactance is less than 3, and the relationship between the zero sequence resistance and the positive sequence reactance is less than 1.

To find the above conditions, the impedances of overhead lines, cables, transformers and generators in the grid must be determined. This is done by determining the overhead lines and cables self and mutual impedances, and then transform them to positive and zero sequence impedances. The positive and zero sequence impedances are found in a selected part of the grid in the years 2012, 2020 and 2030.

On basis of the found positive and zero sequence impedances, it is examined whether the grid is effectively grounded if a ground fault at any point should strike. It is shown in the analysis that the grid is properly effectively grounded in all stations in all three selected years.

It is also concluded that the grid is effectively grounded in all three selected years, without changing the transformer groundings. This is mainly due to significant structural changes in the considered grid, since the grid goes from a mainly ringoriented grid to a radial-oriented grid, even though the impedances in the grid changes significantly due to the cable transition.
Pages 105
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2012-12-18    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-12681809    Original MXD