Beta 1


Title Skærmfaktoren og berøringsspændingen for kabelovergangsstationerne; Gamst og Rovede
Translated title The reduction factor and the touch voltage, for the cable stations; Gamst and Rovede
Author Jensen, Jesper Storebjerg (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Post, Rasmus (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-12
Abstract Berøringsspændingen i kabelovergangstationerne Gamst og Rovede er forventet særlig høj grundet stationernes lille udstrækning samt de dårlige jordforhold. Den beregnede forventede fejlstrøm er korrigeret med skærmfaktoren for luftledningen, men ikke for kabeldelen. Uden denne korregering viser der sig en 15 gange større berøringsspænding end den tilladte iht. Stærkstrømbekendtgørelsen afsnit 2. (herfra SB2).
For at bestemme en skærmfaktor for kabeldelen anvender rapporten som udgangspunkt IEC 60909-3 standarden. Denne standard er dog ikke direkte beskrivende for det konkrete kabelanlæg. Der laves derfor en udvidelse af standarden med henblik på det konkrete kabelanlæg.
Rapporten finder at en skærmfaktor på 0,023 for kabeldelen kan antages. Dette vil have en betydelig reduktion af den forventede jordstrøm. Reduktionen af jordstrømmen er dog ikke tilstrækkelig til at sænke berøringsspændingen iht. SB2. Særligt i Gamst reduceres jordstrømmen ikke nok, da bidraget fra luftledningsdelen er dominerende. I rapporten er der bl.a. ikke taget højde for ECC jordtråden som forbinder de to stationsjordinger. Det foreslås derfor i rapporten at måle jordstrømmen iht. SB2 for at medtage indvirkningen af ECC jordtråden. Hvis målingen ikke giver anledning til en acceptabel berøringsspænding viser simuleringen i CYMGRD at en forlængelse af jordspydene fra 6m til 10m vil reducere den forventede berøringsspænding betragteligt.
Pages 93
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-12-19    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-12710319    Original MXD