Beta 1


Title Udvidelse af Falkonergårdens gymnasium
Author Eriksen, Casper (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Hansen, Jackie (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Johansen, Tommy (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Møller Andersen, Birte (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2013-01
Abstract Dispositionsforslag:
I dispositionsforslaget opstilles indledende projekteringsforudsætninger der ligger til grund for den videre projektering.
Forudsætningerne tager afsæt i det faktiske dispositionsforslag udført af Skude & Jacobsen, som revideres efter projektgruppens egne initiativer og indledende undersøgelser, som fandt sted i forbindelse med projektarbejdet i kurset DIP-A.
Dispositionsforslag er tilrettelagt efter vejledningerne i ”Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning” af dec. 2009.
Med udgangspunkt i dette fremføres dispositionsforslag ved en række selvstændige afsnit, som samlet set dækker de for projektet gældende byggetekniske og planlægningsmæssige aspekter.
Indholdet i projektforudsætningerne afspejler i store træk de kontekster, der er anført i de oprindelige dispositionsforslag samt resultatdokumentationen fra DIP-A.

Projektforslag:
Projektforslaget indeholder afsnit for Arkitektur og husbygning, herunder brandstrategirapport, Installationer omfattende VVS, Energi, El og kloak, samt bærende konstruktionen og økonomisk overslag for det samlede byggeri.

Projektforslag for arkitektur omfatter beskrivelse af den samlede arkitektoniske holdning, valg af konstruktioner og materialer. Der udarbejdes situationsplan i målestok 1:200/1:500, planer, snit og facader i mål 1:100/1:200, samt udsnit i større mål.
Der redegøres for etageareal og beregning af bebyggelsesprocent.

Brandstrategirapporten beskriver grundlaget for bygningens brandsikkerhed. Der arbejdes udeluk-kende med det nye bygværk, hvor forhold som aktiv og passiv brandsikring behandles samt evakueringsforhold verificeres.

Projektforslag for installationer omfatter beskrivelse af VVS-installationer, indeklima og energi, med beskrivelser af anlæggenes omfang, opbygning og hovedkomponenter. Der udarbejdes oversigtsplaner med installationsplacering i mål 1:100/1:200, principsnit i installationer og hoveddisponering af teknikrum samt principdiagrammer og principskitser for føringsveje.

Projektforslaget for konstruktioner omfatter projekteringsgrundlag udført ved statisk dokumentation A1, samt overslagsberegninger og designløsninger for konstruktive bygningsdele. Der udarbejdes oversigtsplaner og hovedsnit for bygværket.

Med udgangspunkt i projektforslaget er der udarbejdet økonomisk overslag baseret på leverandørpriser og V&S-prisbøger.

For/hovedprojekt:
På detailniveau arbejdes med de bærende stålkonstruktioner, herunder FEM-modellering af bygværkets komplekse overbygning. Forhold som design, brudeftervisning, deformationsberegning, robusthed og brand, verificeres på hovedprojektniveau. Der er udarbejdet beregninger og tegningsmateriale samt beskrivelser og tilbudsliste for stålentreprisen.
Pages 800
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-01-02    Update date: 2013-10-11    Source: ihk    ID: ihk-12826150    Original MXD