Beta 1


Title Reduktion af lageromkostningerne på PANDORAs europæiske centrallager
Translated title Reduction of storage costs at PANDORAs European distribution center
Author Mørk, Mette (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Cakmak, Özlem (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Skjødt, Jesper (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Dette afgangsprojekt omhandler primært reduktion af lageromkostningerne på PANDORAs europæiske centrallager ved reduktion af lagerbindingen og som minimum fastholdelse af servicegraden. Gennem forskellige analyser såsom dobbelt ABC-klassificering, beregning af indkøbsordrestørrelser ved brug af Wilsons formel, beregning af sikkerhedslagre og beregning af fire forskellige forecasting modeller identificerede vi de forskellige produktkategorier og det overskydende lager, som bør omsmeltes. Endvidere kunne vi redegøre for, hvorledes produktporteføljen bør styres for løbende at bevare et lavt lagerniveau, lave lageromkostninger og en lav lagerværdi. Derudover har vi undersøgt og vurderet virksomhedens nuværende S&OP proces, udarbejdet et Balanced Scorecard med tilhørende belønningssystem og ydermere grundigt undersøgt vigtigheden af kommunikation, motivation og forholdet mellem leder og medarbejder på en arbejdsplads for at opnå arbejdsglæde og resultater i form af virksomhedens strategiske mål og delmål. Konklusionen på dette afgangsprojekt er, at lagerreduktionsprojektet bør gennemføres, idet de årlige besparelser langt overstiger omkostningerne, og endvidere idet de indirekte fordele vægter langt tungere end de indirekte omkostninger. PANDORA vil udover en reduktion i lagerværdien på ca. 80% få opbygget en virksomhedsstruktur, der gør det muligt i fællesskab at opnå de strategiske mål.
Abstract This thesis primarily concerns reduction of storage costs on PANDORA’s European warehouse by reducing inventory levels and yet still retaining the level of service. Through various analyses such as double ABC-classification, calculation of the purchase order sizes by using Wilson’s formula, calculation of safety stocks and calculation of four different forecasting models, we identified the different product categories and the excess stock, which should be remelted. Furthermore, we explain how the product portfolio should be managed to continuously maintain a low inventory level, low storage costs and a low stock value. In addition, we have examined and assessed the company’s current S&OP process and drafted a Balanced Scorecard inclusive reward system, and also we thoroughly studied the importance of communication, motivation and the professional relationship between manager and employee in the workplace in order to achieve job satisfaction and results in form of the company’s strategic goals and sub goals. The conclusion of this thesis is that PANDORA should implement this inventory reduction project; the annual savings far exceed the costs of the project and furthermore, the indirect benefits weigh much heavier than the indirect costs. PANDORA will, besides reducing their inventory value by approx. 80%, build up a new business structure that makes it possible to achieve the strategic objectives.
Pages 178
External partner Ingen
Admin Creation date: 2013-01-02    Update date: 2013-10-11    Source: ihk    ID: ihk-12833663    Original MXD