Beta 1


Title Bæredygtigt Nordhavn
Translated title Sustainable Nordhavn
Author Jensen, Martin (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Rahbek, Jesper (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Bundgaard, Klaus (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Thost, Per Erik (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Molin, Jesper (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Christiansen, Solbritt (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2013-01
Abstract Afgangsprojektet omhandler den nye Nordhavn. Etablering af Nordhavn er planlagt på grund af befolkningsstigning i København. Nordhavn bliver omtalt som Nordens miljø-metropol, og har til formål at være en ny grøn og bæredygtig bydel, som skal have plads til 40.000 bebyggere og 40.000 arbejdspladser.
Første del af rapporten omhandler nybyggeri. I nybyggeri tages der udgangspunkt i de forskellige Bygningsreglementer samt lokalplaner. For at overholde de nuværende samt fremtidige, skarpe BR krav, er der opstillet tre forslag til boligbyggeri samt erhvervsbyggeri. Disse forslag er baseret på reducering af varme, el samt etablering af aktiv forslag - solceller. Herefter findes behov til forsyningsanlæg der skal forsyne Nordhavn.
I anden del af projektet arbejdes der med forsyning. Forsyningsafsnittet indebærer bl.a. el-, varme og kølingsforsyning. Der opstilles alternativer til almindelige forsyningstyper, hvorefter de bliver sammenlignet med de forskellige bygninger, hvor man ser på reduktion af CO2-emissionen, samt den økonomiske besparelse.
I den sidste del af rapporten arbejdes der med trafik. Eftersom der er udarbejdet planer for den kollektive trafik, samt cykeltrafik, ses der bort fra disse og der opstilles kun virkemidler mht. biltrafik.
Til sidst i rapporten er der opstillet en samlet konklusion samt opsummering, med forslag til hvordan man kunne optimere Nordhavn, til at blive yderligere miljøvenlig.
Abstract The bachelor assignment covers the new Nordhavn. The plan to establish the new Nordhavn was made due to population increase in Copenhagen. Nordhavn is being referred to as the Nordic environmental metropolis, and is intended to be the new, green and sustainable city, which will house 40.000 inhabitants and 40.000 jobs when finished.
The first part of the assignment is about buildings. The buildings are based on various building regulations and local plans. In order to meet the current, and future, sharp regulations there have been outlined three proposals for residential and commercial buildings. These proposals are based on the reduction of heat, electricity and the establishment of active proposals - solar cells. After that the need for supply plants to provide Nordhavn, can be found.
The second part of the assignment is about supply. Supply section implies in particular: electricity, heat and cooling supply. There have been outlined alternative proposals to general supply types. After that the proposals are compared with different building types, where we focus on reduction of CO2 emissions, as well as the financial savings.
In the final part of the bachelor assignment, we take a look at traffic. Because of already drafted plans for public transportation and bicycle traffic, we are ignoring these and only focusing on automotive traffic.
In the end of the assignment there will be established an overall conclusion and summary, with suggestions for how to optimize Nordhavn, to become even more environmentally friendly.
Pages 105
External partner Borgere (elever, patienter, kunder etc.)
Fulltext
Dokument DIP_B_Projektet_resultatdok.pdf (3.16 MB)
Admin Creation date: 2013-01-03    Update date: 2013-11-14    Source: ihk    ID: ihk-12867560    Original MXD