Beta 1


Title Trafiksanering af Herlev Hovedgade
Translated title Traffic management of Herlev Hovedgade
Author Saglam, Tanju (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Al-Khafaji, Ali (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Özüpek, Ömer (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Schelling, Adriaan (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2013-01
Abstract Rapporten bygger videre på dispositionsforslaget. Projektet omhandler Herlev Hovedgade, som befinder sig i Herlev Kommune. Der udarbejdes en analyse af de eksisterende forhold, de fremtidige forudsætninger og trafikafviklingen i forskellige scenarier.
I de eksisterende forhold redegøres der for uheldene, støjeniveauet og trafikmængde. Der udarbejdes analyser for uheldene, som angiver et billede over uheldstyperne og uheldsbelastede vejudformninger.
Projektet omhandler om, at analyserer de fremtidige forudsætninger, som påvirker trafikken på Herlev Hovedgade positivt og/eller negativt. Disse projekter er letbanen langs Ring 3, et nyt butikscenter på Herlev Hovedgade 17 (nuværende DISA), udvidelse af Herlev Hospital og Frederikssundsmotorvejen. Efter at have analyseret disse fremtidige forudsætninger udarbejdes der fire scenarier.
Når de trafikale problemer er fastlagt, udarbejdes flere løsningsforslag for at undgå sammenbrud i trafikken på Herlev Hovedgade. Løsningsforslagene udvælges på baggrund af en konsekvensvurdering.
Efter konsekvensvurderingen udvælges de bedste løsningsforslag for indsatsområderne, som videreføres til projektforslag. I projektforslaget udarbejdes der detaljerede tegninger og beskrivelser af hvert kryds.
I for – og hovedprojektet fokuseres der på et konkret område i projektet, hvor der udføres detailtegninger, beskrivelser og yderligere analyser. Fokusområdet udvælges til at være Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej krydset.
Abstract The report builds on the feasibility study. The project is based on Herlev Main Street, which is found in Herlev Municipality. There will be accumulated an analysis of the existing conditions, future conditions and traffic flow in different scenarios. The current situation explains the accidents, noise levels and traffic volume. There will be prepared analyses of the accidents, which indicates a picture of types of accidents and accident congested street layout. The project mainly focuses on analyzing future assumptions that affects the traffic on Herlev Main Street rather it be positive or negative. These projects are light rail along the Ring 3, a new shopping centre at Herlev Main Street 17 (current DISA), the extension of Herlev Hospital and Frederikssund motorway. After analyzing these future assumptions there will be developed four scenarios. When traffic problems are established several solutions are developed to avoid collapse in traffic at Herlev Main Street. Solution plans will be selected on the basis of an impact assessment. After the impact assessment the best solution plan will be selected for priority areas, which then is transformed into a project proposal. In the project proposal detailed drawings and descriptions of each cross will be prepared. In the pre-work and the main project there will be a focuses on a specific area of the project, which is carried out detailed drawings, descriptions and further analysis. The focus area is selected to be Herlev Main Street / Herlev Ringvej Road junction.
Pages 171
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2013-01-10    Update date: 2013-10-11    Source: ihk    ID: ihk-13006343    Original MXD