Beta 1


Title Automatisk opstart af Autothermal Reformer
Translated title Automatic start-up of an Autothermal Reformer
Author Klog, Kristian (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knutz, Boye C. (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2013-03
Abstract Følgende rapport omhandler to problemstillinger: Automatisk opstart af, og temperaturmåling i en Autothermal Reformer, som er en central del af et Gas to Liquid anlæg. Rapporten er lavet i samarbejde med virksomheden Haldor Topsøe A/S.

Det undersøges om det er fordelagtigt at opstarten af en Autothermal Reformer automatiseres. For at få overblik over opstartens forløb laves en sekvens, hvor det beskrives i hvilken rækkefølge, og på hvilken måde anlægget skal startes.
Under den nuværende opstart skal operatøren ud i anlægget og betjene flere ventiler, hvilket ikke er muligt i en automatisk opstart. Sekvensen bruges derfor til at undersøge, hvilke instrumenter og ventiler, der skal ændres, hvis opstarten skal forløbe automatisk. Det viser sig, at der skal ændres en del ventiler og instrumenter for at opstarten kan automatiseres. Mængden af ventiler, som skal ændres, holdt op imod fordelene ved en sekvensstyret opstart, gør at det ikke er fordelagtigt at automatisere opstarten af en Autothermal Reformer.

Det ønskes undersøgt om temperaturmålingen i Autothermal Reformer kan forbedres ved at benytte en anden målemetode. Det er meget vigtigt at målingen er stabil, da anlægget vil lukke ned, hvis instrumenterne svigter, hvilket koster meget i produktionstab. På grund af trykket og temperaturen i beholderen er det ikke muligt at placere instrumenter inde i beholderen. Instrumenterne skal derfor placeres udvendigt og ”se” ind i beholderen. Infrarødt termometer, termokamera og måling med laserlys er alle målemetoder som kan anvendes. De kan placeres udenfor beholderen, men de kræver stadigvæk en konstruktionsændring af beholderen. Forbedringen af temperaturmålingen er ikke stor nok i forhold til komplikationerne ved at ændre konstruktionen af beholderen.
Abstract The following report deals with two issues: Automatic startup, and temperature measurement in an Autothermal Reformer, which is a central part of a Gas to Liquid plant. The report is produced in collaboration with Haldor Topsøe A/S.

It is examined whether it is advantageous to start an Autothermal Reformer in an automated way. To get an overview of the startup procedure a sequence is made, where it is described in what order, and how the system should be started.
Under the current startup, the operator has to go out into the facility and operate several valves, which is not possible in an automatic startup. The sequence is then used to examine the instruments and valves that have to be changed, if the start-up should run automatically. The sequence shows that many valves and instruments should be changed before the start-up can be automated. The cost of changing the valves, which are to be held against the benefits of a controlled start-up sequence, means that it is not advantageous to automate the start-up of an Autothermal Reformer.

It is furthermore desired to study if the temperature measurement in the Autothermal Reformer can be improved by using another method for measuring. It is very important that the measurement is stable, because the control system will shut down the plant, if the instruments fail, being very expensive in production loses. Because of the pressure and temperature inside the vessel, it is not possible to place the instruments inside it. The instruments must be placed externally and "see" into the vessel. Infrared thermometer, thermo camera and measurement with laser light are all methods that can be used. They may be placed outside the vessel, but they still require a change of construction of the vessel. It is not economically beneficial to change the temperature measurement, because the improvements followed by the change of measurement do not encounter for the complications of changing the construction of the vessel.
Pages 44
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-03-20    Update date: 2013-04-18    Source: ihk    ID: ihk-14097974    Original MXD