Beta 1


Title Framework til brug i RFID- og NFC-aktiverede applikationer
Translated title Framework for supporting RFID- and NFC-enabled applications
Author Rostved, Mikkel (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Bechmann, Henrik (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Vesth, Lars
Perticai, Jan
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, IT
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2013-05
Abstract Denne rapport beskriver udarbejdelsen af en generisk prototype-softwareplatform til understøttelse ved udvikling af applikationer, som skal kunne udnytte radio frequency identification (RFID)-systemer og den relaterede near field communication (NFC)-teknologi. Platformen konstrueres med henblik på understøttelse af nye og eksisterende desktop- og mobilapplikationer i virksomheden FORCE Technology. Som en del af projektet implementeres platformen i virksomhedens eksisterende softwareløsning til styring og håndtering af non-destructive testing (NDT)-udstyr, der endvidere udbygges med en mobilapplikation.

Rapportens indledende del består af en introduktion, hvor projektets rammer og målsætninger ridses op. Dernæst påbegyndes analysearbejdet med en undersøgelse af RFID- og NFC-teknologierne, samt tilgængelige produkter, i relation til virksomhedens konkrete ønsker og behov. I den næstfølgende del af analysen undersøges problemdomænet for det planlagte softwaresystem.

De indledende manøvrer danner grundlag for rapportens beskrivelse af prototypens softwaredesign og implementering, som afslutningsvist afprøves med acceptance tests.

Konklusionen på projektet lyder, at tilgængelige RFID- og NFC-teknologier kan anvendes til sporing af virksomhedens udstyr, samt at den udviklede prototype-softwareplatform med fordel kan udnyttes til understøttelse af dette.

Nøgleteknologier og -koncepter i projektet:
• Radio frequency identification (RFID) og near field communication (NFC).
• Softwareframeworks til web-, mobil- og desktopapplikationer.
• .NET, C#, JavaScript, HTML og webservices.
• PhoneGap, jQuery og jQuery Mobile.
• Objektorienteret analyse, -design og – programmering.
• Software design patterns.
Abstract This report describes the creation of a generic prototype software framework for supporting development of applications using radio-frequency identification (RFID)-systems and the related near field communication (NFC)-technology. The platform intends to support new and existing desktop- and mobile applications used by FORCE Technology. As part of the project the framework is implemented in the company’s existing software system for handling non-destructive testing (NDT)-equipment, which in addition is extended by a mobile application.

The introductory part of the report describes the project objectives and settings. Then the analysis part is opened by an investigation of RFID- and NFC-technologies, along with identification of available products applicable to the particular field of work. The analysis is finished by a problem domain analysis and a simple proof-of-concept prototype.

The preliminary work forms the basis of a description of the design and implementation process which results in a working end-to-end prototype that subsequently is acceptance tested.

The report concludes that using available RFID- and NFC-technology for handling equipment within FORCE Technol-ogy is feasible, and that the developed prototype software platform can be used to support it profitably.

Key technologies and concepts in the project:
• Radio-frequency identification (RFID) and near field communication (NFC).
• Software frameworks for web-, mobile- and desktop applications.
• .NET, C#, JavaScript, HTML and web services.
• PhoneGap, jQuery and jQuery Mobile.
• Object oriented analysis, -design and –programming.
• Software design patterns.
Pages 137
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2013-05-28    Update date: 2013-09-27    Source: ihk    ID: ihk-14609814    Original MXD