Beta 1


Title Validering af testmaskiner til nyt testlokale hos DBI Plastics
Translated title Validation of testing machines fore a new test-room at DBI Plastics
Author Bakka, Jimmie (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Schreiber, Mads Peter (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Maskiningeniør
Education Bachelor of Mechanical Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Testkørslerne af formværktøjer på DBI Plastics laves på produktionsmaskiner, og ikke på de testmaskiner der står i et testlokale. Problemet med dette er at de test der bliver lavet inden på produktionsmaskinerne optager plads for alt det der burde produceres, som er det firmaet tjener deres penge på. Dette koster firmaet en masse penge, tid og arbejdsmiljømæssige problemer. Grunden til at testmaskinerne ikke bruges er at de ikke lever op til det niveau som en produktionsmaskine levere. Så for at vi kan få vores testkørsler af vores formværktøjer, væk fra vores produktionsmaskiner i produktionen og ud i vores testlokale, hvor vi har 3 testmaskiner stående. Skal der effektivisere samt verificere, at testmaskinerne kan lave reproducerbare emner, der kan stiles op mod de emner, der bliver produceret på produktionsmaskinerne. Der skal investeres penge til at få testmaskinernes udstyr op på samme niveau som produktionsmaskinerne. Så skal der findes ud af om testmaskinerne kan levere de samme resultater emnemæssigt. For at kunne verificere dette, laves der en validering på testmaskinerne hvor der laves 3 stadier som henholdsvis er IQ (Installation Qualification), OQ (Operation Qualification) og PQ (Performance Qualification), som alle er en del af valideringen. IQ sikre at værktøjet fungere som det skal og der ingen fejl er finde på selve konstruktionen af værktøjet. OQ er hvor man laver de første test på hvordan formen kører og om emnerne kan blive støbt som de skal, det er også her man finder basis parametrene for kørekorte til den specifikke form. PQ er hvor man tester formværktøjet i, om det kan levere de samme emner i en længerevarende test, det er også her man ser om de basis parametre man har lavet i OQ stadig kan bruges eller om der skal laves lidt om på dem. Efter hele den validering af værktøjet er lavet sendes der emner til opmåling så man kan få noget at sammenligne med, i forhold til kørslen af en produktionsmaskine. De resultater man vi fik ud af dette, brugte vi Minitab som er et program hvor du kan sammenligne en masse tal med hinanden og se hvor meget variation der er mellem dem. Der kunne ses på resultaterne at testmaskinerne kørte stabilt og lavede helt fine emner indenfor tolerancerne, og i forhold til produktionsmaskinerne var der kun en lille forskel på målene. Testmaskinen: 22,91577mm - produktionsmaskinen: 22,84278mm = 0,07299mm. Denne lille forskel kan komme af forskellig temperatur i målerummet, eller en testkører der har ændret en lille smule på nogle parametre for at få emnerne tættere på de 22,80 der er målet som emnet skulle være efter tegningen.
Det økonomiske aspekt skal også tages ret alvorligt, for der er mange penge at spare ved at investere i et testlokale. At vi kan få dobbelt så mange testkørsler og stadig gøre det billigere end i produktionen. Udover at vi kan spare ved at anvende et testlokale, kan vi også lave tests dobbelt så hurtigt end hidtil. De bliver også mere præcise, da vi kører en længere testkørsel. Prisen for en testkørsel i produktionen er 1072,50 kr. dette er for en testkørsel på 5 timer. Hvor vi i testlokalet kan lave to testkørsler på 9,60 timers varighed, for 1.029,60 kr. per kørsel. Det vil sige at det er billigere for os at lave en testkørsel i testlokalet som er 4,60 timer længere og hvor vi kan lave 2 test kørsler samtidig. End hvis vi laver vores test i produktionen. Det vil gøre at vi har en længere varig test hvor vi har nemmere ved at fejlfinde de fejl der kan være. Efter alle resultater og test har fundet sted kan det konkluderes at et testlokale ville være en rigtig god investering for firmaet.
Abstract The test runs of moulds at DBI Plastics are made on production machines and not on the test machines standing in the test room. The problem with this is that the test is being made in the production and it takes up space for everything that ought to be produced, which is the why the company makes their money on. This costs the company a lot of money, time and environmental problems. The reason that the test machines are not used is that they do not live up to the level of a production machines. So to get our test runs of our molds, away from our production machines in production and into our test room, Where we have three test machines available. Should there by efficiency and verify that the test machines can make reproducible items that can be compared with the items that are being produced on production machine. We need to invest money to get the test machines equipment to the same level as the production machines. We need to find out if the test machines produce the same level of items as a production machine. To verify this, we make a validation on the test machines, which has 3 stages, respectively IQ (Installation Qualification), OQ (Operational Qualification) and PQ (Performance Qualification), all of which are part of the validation. IQ ensures that the utility function of the mould and no errors are found on the actual construction of the tool. OQ is how to make the first test of how the form is running and whether the items can be molded as they should be, this is also where you will define the basic parameters for running a short time for the specific mould. PQ is where you test the mould in whether it can provide the same items in a long-term test, it is also where you look on the basic parameters you have made in OQ, and decide if it can still be used or whether to make a little adjustment. After all of the validation of the tool is done, the items are sent to the survey, so we can get something to compare with, in relation to the test running of a production machine. With the results that we got out of this, we used Minitab which is a program where you can compare a lot of items to each other and see how much variation there is between them. The results we got, could we see that the test machines were running stable and doing quite fine items within the tolerances, and in relation to the production machines, there was only a slight difference in goals. Test machine: 22.91577 mm - production machine: 22.84278 mm = 0.07299 mm . This small difference may be of varying temperature in the rum of survey, or that the test driver could have changed a little bit on some of parameters to get the items closer to the 22.80mm as the drawing says.
The economic aspect must also be taking serious, because there is money to be saved by investing in a test room. That we can get twice as many test runs and still make it cheaper than in the production. Besides that we can save money on using the test room, we can also make tests twice as fast than before. They are also more accurate because we run an extended test drive. The price for a test run in production is 1072.50kr. This is a test run of 5 hours. While in the test room we can make two runs of 9.60 hours for 1029.60 kr. per test drive. This means that it is cheaper for us to make a test run in the test room which is 4.60 hours longer and where we can make 2 test drives at the same time. Compared to what we do in our production tests. We will have longer tests in which it would be easier to find errors. After all the results and the tests have taken place, it is concluded that a test room would be a great investment for the company.
Pages 60
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2014-01-08    Update date: 2014-01-10    Source: ihk    ID: ihk-22467261    Original MXD