Beta 1


Title Carlsbergbroen : Projektering af vej og sti bro
Translated title The Carlsberg Bridge : Projektering af vej og sti bro
Author Flinker Torp, Thomas (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Michelsen, Thomas Richardt (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Helgesen, Rune (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Hornstrup, Christian
Hyuhn, Truc
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2014-01
Abstract PROJEKTGRUNDLAG:
Projektgrundlaget er indhentet fra Rambøll, der er tilknyttet projektet som underrådgiver for NCC. NCC har vundet den samlede totalentreprise for Carlsbergbyen, som broen er en del af. Af projektmateriale er der modtaget det oprindelige udbudsmateriale for Carlsbergbyen, der er udarbejdet af NIRAS.

BESKRIVELSE:
Projektet omhandler projektering af en ny vej- og stibro over banelegemet fra Vigerslev Allé til den nye bydel Carlsbergbyen.

Skitseprojekt
I skitseprojeket er der arbejdet med forskellige løsninger til broens hovedgeometri, samt udformning af broens dæk. Fasen afsluttes med valg af to løsninger til uddybning inden den endelige løsning er vælges.

Projektforslag
I denne fase er de valgte løsninger uddybet. Til sidst i fasen er den endelige løsning valgt. En styrende faktor i projektet har været ydre bindinger i form af frihøjdekrav og krav til udførelse. Det har resulteret i valg af en buebro, der med den bærende bue ”flyttet” op over dækket, gør det muligt at opnå den forholdsvist lave konstruktionshøjde af dækket der er nødvendig for at overholde kravet til frihøjde under broen. Den valgte løsning består af et kassedragerdæk opsvejst i stål, båret af én bue der går diagonalt over broen. På ydersiden af buen er der udkragede dæk til cykelsti og fortov.

Hovedprojekt
I hovedprojektet detailprojekteres broen, med særlig fokus på dæk og bue. Der anvendes FEM (finite element method) programmet LUSAS til beregning af snitkræfter i buen og reaktioner ved fundament. Til en præsentation af broens visuelle udtryk og placering udarbejdes 3D model der placeres på den rette lokation i Google Earth. Der udarbejdes en plan for udførelse af Carlsbergbroen samt relevante arbejdstegninger.

Abstract PROJECT BASIS:
The project charter was obtained from Ramboll associated with the project as a sub-consultant for NCC . NCC has won a total turnkey contract for Carlsberg City , as the bridge is a part. The project documents have been received the original tender documents for Carlsberg City , prepared by NIRAS.

DESCRIPTION :
The project concerns the design of a new road and pedestrian bridge across the railway tracks from Vigerslev Avenue to the new district Carlsberg City .

Sketch project
In sketch project the project team worked with various solutions to bridge head geometry and the design of the bridge deck . It will end with a choice of two solutions for further developing before the final solution is chosen.

project
In this phase, the solutions elaborated. At the end of the phase the final solution is selected. A driving factor in the project have been external linkages in the form of ground clearance and requirements for execution of the project. This has resulted in the choice of an arched bridge with the supporting arch " moved to above the deck , making it possible to achieve the relatively low overall height of the bridge deck that is needed to fulfill the requirement for clearance under the bridge. The solution consists of a box girder deck in welded steel , worn by one arc that goes diagonally across the bridge. On the outside of the arch is cantilevered deck to the bike path and sidewalk .

Main project
In the main project the bridge was projected, with a particular focus on the deck and bow . FEM (finite element method ) program lusas was being used to calculate the internal forces in the arch and reactions foundation. For a presentation of the bridge's visual appearance and location developed 3D model is placed in the correct location in Google Earth. A plan for the execution of Carlsberg Bridge and relevant working drawings was produced.
Pages 512
Keywords Brobygning ; Bridge construction
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2014-01-10    Update date: 2014-01-13    Source: ihk    ID: ihk-22575298    Original MXD