Beta 1


Title Afværge af forurening Th. Hansensvej 13-13b, Præstø
Translated title Remediation of pollution Th. Hansensvej 13-13b, Præstø
Author Makhukhi, Mustafa (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Chandran, Sujegan (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Hørby, Maria (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Rytter, Jenny (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Christiansen, Solbritt (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2014-01
Abstract Et tidligere renseri/vaskehal har i sin driftsperiode forårsaget en større forurening, der forventes at være trussel for drikkevandsinteressen og miljøet i og omkring byen Præstø. Som ansvarlige har Region Sjælland bedt Rambøll om at kortlægge forureningsomfanget, samt vurdere den mulige spredning til det primære grundvandsmagasin.
I samarbejde med Rambøll har vi vurderet den nuværende forureningssituation, og udarbejdet et løsningsforslag til at afværge forureningen på lokaliteten.
Analyseresultaterne fra forureningsprøverne har vist, at matriklerne trues af to typer forureninger på to forskellige lokaliteter på grunden.
I et areal på 121 m2 imellem bygning 13 og bygning 13b, er der vurderet en mængde af tunge oliekomponenter på ca. 970 kg, ned til en dybde på 4 m.u.t. Forureningen menes at stamme fra tre nedgravede olietanke.
Der er yderligere vurderet et areal på 83 m2 under bygning 13b, som præges af en mængde klorerede opløsningsmidler på ca. 300 kg. De klorerede opløsningsmidler er vurderet til at ligge i en dybde ned til 11 m.u.t, og der er dokumenteret fri fase.
Imellem bygning 13 og bygning 13b ved de nedgravede olietanke har vi bestemt at anvende opgravningsteknikken til at oprense forureningen. For oprensningen af forureningen under bygning 13b skal der anvendes ISTD (In Situ Thermal Desorption).
Det forventes at tage 112 arbejdsdage at fuldføre den samlede oprensning af hele forureningen, og vil sammenlagt koste ca. 10,5 millioner kroner at oprense.
Med de modtagne data har vi vurderet at forureningen ikke er miljø og sundhedsskadelig grundet matriklernes nuværende aktivitet og de hydrauliske forhold. Der kræves at der foretages videregående forureningsundersøgelser for at sikre denne påstand.
Rapporten er inddelt i fem faser som redegøre for vores løsningsforslag til at afværge forureningen på Th. Hansensvej 13 – 13 b. De fem faser er inddelt således:
1. Introduktion og kvalitetssikring
I den første fase har vi beskrevet Th. Hansensvej 13-13b’s tidligere aktiviteter, og redegjort for forureningens eksistens. Yderligere har vi bearbejdet og kvalitetssikret alt modtagne materiale.
2. Risikovurdering
I denne fase har vi redegjort for forureningens spredning til indeklima, udeluft og grundvand. Yderligere har vi vurderet forureningens mulige risiko for påvirkning på miljøet.
3. Skitseprojektering af tre afværgeteknikker
I denne fase er der udarbejdet en skitseprojektering af 3 afværgeteknikker, som vi vurderes at være de bedst egnede til oprensning af forureningen.
4. Detailprojekt af afværgeteknik
I denne fase er der udarbejdet en detailprojektering af vores løsningsforslag.
5. Udførelsesfasen
I denne fase er der udarbejdet alt forarbejde inden udførelsen.

Afværgeteknikkerne er blevet integreret i nye EDB programmer, som normalt ikke anvendes i den miljøtekniske verden. Der er udarbejdet en visuel gennemgang af oprensnings processen.
Abstract A former dry cleaning / washing facility has in its operating period caused a major pollution that is expected to be a threat to the drinking water interests and the environment in and around the town of Præstoe. As the responsible part, the Region Zealand asked Ramboll to estimate the extent of the pollution and to assess the possible spread of the primary aquifer.
In collaboration with Ramboll, we have estimated the current polluted situation and made a solution to remediate the contamination at the site.
Analyze results from the performed tests have shown that Th. Hansensvej 13 – 13b is threatened by two types of contaminants at two different locations on the property.
In an area of 121 m2 between building 13 and building 13b, there’s assessed an amount of heavy oil components on approximate 970 kg, down to a depth of 4 m below ground. The source to the contamination is believed to come from three buried oil tanks in the area.
There are further evaluated an area of 83 m2 under building 13b, which is contaminated by a quantity of chlorinated solvents at approximate of 300 kg. The chlorinated solvents are estimated to lie in a depth of 11 m below ground, and exist in NAPL.
Near the buried oil tanks between building 13 and building 13b, we have decided to use the excavation/digging technique to clean up the pollution. For the remediation of the pollution under building 13b, we have decided to use ISTD (In Situ Thermal Desorption).
It is expected, that it will to take 112 days to complete the total remediation of the entire pollution at the site, and that it will have a total cost at approximate 10.5 million kroners.
With the received data, we have estimated that the pollutions are not harmful for the environment or health because of the current activity and the hydraulic conditions. It is determined that it requires taking additional samples to ensure the pollution scale.
We have divided the report into five phases, which explain our solutions to remediate the pollution on Th. Hansensvej 13 - 13 b. The five stages are divided as follows:
1. Introduction and Quality Assurance
In the first phase, we have described past activities on Th. Hansensvej 13 - 13b, and explained the reason for the outlet of the pollution. Further, we have processed and quality assured all the material that has been handed to us from Ramboll.
2. Risk Assessment
In this phase we have calculated the possible diffusion for indoor, outdoor air and groundwater pollution. Further, we have assessed the pollution potential risk of environmental and health impact.
3. Sketch Call three remediation techniques
In phase 3 we have made a conceptual projecting of 3 remediation techniques, which we considered to be the most suitable for the remediation of pollution on the site.
4. Retail Project of remediation technique
In this phase, we have made a detailed projecting of our solutions.
5. The implementation phase
In this phase we have made the groundwork for the execution.
The remediation techniques have been integrated into the highly developed programs, which are not normally used in the environmental engineering world. We have produced a visual examination of the remediation process.
Pages 665
Keywords Forurening ; Pollution ; Planlægning ; Planning ; Region Sjælland ; Zealand Sjaelland
External partner Ingen
Admin Creation date: 2014-01-13    Update date: 2014-01-24    Source: ihk    ID: ihk-22696012    Original MXD