Beta 1


Title Jordingssystemer i 150 kV kabelanlæg
Author Svendsen, Simon Dalsgård (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Post, Rasmus
Lund, Jesper
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2010-12
Abstract Emnet for denne rapport er jordingssystemer på 150 kV kabelanlæg, hvor følgende områder er behandlet; induktion af strømme i kabelskærm, specialjordingssystemer og optimering deraf, simplificerede beregningsmetoder til skærmstrømme og spændinger og dimensionering af kabelskærmen.
Inducerede strømme i kabelskærme er et kendt fænomen, som reducerer overføringsevnen i et enlederkabel. For at undgå denne reduktion af overføringsevnen, kan kabelanlægget specialjordes. En specialjording, som enkeltpunktsjording og krydskobling, fjerner den inducerede strøm, og erstatter den med en stående spænding i kabelskærmen ved at, isolere eller flytte kabelskærmen mellem de tre faser i linkbokse langs kabeltraceet.
Projektingeniører har traditionelt brugt udgivet tabeller til at bestemme opbygningen af en specialjording. Denne praksis kan lede til et overdimensioneret kabel og øgede installationsomkostninger.
I denne rapport bruges metoderne beskrevet i Electra 283 ”Special bonding of high voltages power cables” fra CIGRÉ til at give nogle simplificerede formler for skærmspændinger, der kan bruges i planlægningsfasen af nye kabelanlæg med specialjording.
Og undersøgelserne udgivet på CIRGÉ Session 2008 “Short circuit tests and the results on metal sheaths, screens and hybrid sheaths”, som konkluderer at, kompositskærme skal dimensioneres med kortslutningsstrømmen fordelt på de ledende.
Der er beregnet to forskellige kabeltraceer med det formål at:
• Få den mindste reduktion af overføringsevnen pga. skærmstrøm.
• Minimerer antallet af linkbokse og andet specialjordingstilbehør.
• Dimensionerer kabelskærmen i en kompositskærm.
Det er konkluderet ud fra resultaterne at det er muligt med de simplificerede formler at undersøge mulighederne for optimering af et givent kabeltrace og det kan betale sig at reducere overføringsevnen en smule med en usymmetrisk krydskobling mod at indsætte flere sektioner og ekstra specialjordingstilbehør.
Abstract The subject matter of this report is earth bonding of 150 kV cable systems, in which the following areas are addressed; induction of currents in the cable screen special bonding systems and optimization thereof, simplified methods to calculate currents and voltages and sizing the dimension of the cable screen.
Induced currents in cable shields are a known phenomenon that reduces the ampability of a single core cable. To avoid this reduction of ampacity a cable system can have specially bonded screens. A special bonding as single point bonding or cross bonding, removes the induced current, and replaces it with a standing voltage in the cable screen, by isolating or moving the screen between the three phases in the link boxes along the cable system.
Project Engineers have traditionally used published tables to determine the structure of specially bonded systems. This practice can lead to an oversized cable and increased installation costs.
This report use the methods described in Electra 283 "Special Bonding of High Voltage Power Cables" from CIGRÉ, to give some simplified formulas for screen voltages that can be used in the planning of new cable systems with special bonding.
And studies released on CIRGÉ Session 2008 “Short circuit tests and the results on metal sheaths, screens and hybrid sheaths”, which concludes that, composite screens should be designed with the short circuit current shared by the current carrying components.
Two different cable systems are calculated with the following objectives in mind:
• Get the smallest reduction in ampacity due to screen current.
• Minimizes the numbers of link boxes and other special bonding accessories.
• Calculate screen dimensions in a composite sheath.
It is concluded from the results that it is possible with the simplified formulas to explore ways of optimizing a given cable system and it can be better to reduce the ampacity a bit with an asymmetric cross bonding, than to insert multiple sections and extra special bonding accessories.
Pages 129
External partner Øvrige brugere
Admin Creation date: 2010-12-16    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9497639    Original MXD