Beta 1


Title Nyt træpilleanlæg på Avedøreværket : Kortslutningsbeskyttelse og harmoniske strømme
Translated title New woodpile facility at the Avedøre power plant : Kortslutningsbeskyttelse og harmoniske strømme
Author Jørgensen, Brian (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Post, Rasmus
Laulund, Jens
Højbjerg, Mads
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2010-12
Abstract Resumé
Denne rapport omhandler problemstillinger, som opstod i forbindelse med idriftsættelsen af et nyt træpilleanlæg på Avedøreværket i Hvidovre.
På Avedøreværkets egetforbrugsskinne på blok 1 (AVV1) er der blevet indbygget en Is-limiter, der begrænser kortslutningsstrømmen. Det er blevet beregnet, hvilken indflydelse Is-limiteren har på egetforbrugsskinnens kortslutningsniveau. Det er også blevet undersøgt, hvilken indflydelse den begrænsede kortslutningsstrøm har for det nye træpilleanlægs tav-ler og komponenter, da træpilleanlægget får forsyning fra en afgang på egetforbrugsskin-nen. Kortslutningsberegningerne er bygget op omkring en model, som er konstrueret i Mi-crosoft excel. Resultaterne er blevet eftervist i DigSILENT og FEBDOK.
Relæerne i træpilleanlæggets tavler og skinner for 0,4/0,69 kV og 6,3 kV, som styrer bry-derne, er efterfølgende blevet indstillet efter de kortslutningsstrømme, der bliver beregnet i rapporten. Relæerne er indstillet til at overstrøms- og kortslutningsbeskytte komponenter-ne, men også at sikre bedst mulig selektivitet mellem relæerne.
Træpilleanlægget bliver forsynet fra en afgang på AVV1´s egetforbrugsskinne. Her er strømtransformerne, der overvåger strømmene i forsyningskablet ud til træpilleanlægget, blevet dimensioneret, så strømtransformerne kan håndtere både mærkestrømmen, men også den største forekomne kortslutningsstrøm. Dimensioneringen sikrer, at strømtransformerne ikke går i mætning og derved giver forkert eller intet signal til relæet, der skal udkoble bry-deren ved fejl i kablet.
En del af det nye træpilleanlæg er en silo, som kan indeholde 70.000 t træpiller. I bunden af siloen sidder frekvensregulerede motorer, som reguleres fra 12 stk. frekvensomformere i træpillesiloens elrum. Da det er en standardtransformer, er det undersøgt, hvilken indflydel-se frekvensomformerne har på transformeren. Det skyldes, at frekvensomformere genererer harmoniske strømme, som kan være årsag til ekstra opvarmning og dermed nedsættelse af transformerens ydeevne. Undersøgelsen er udført med målinger på transformeren og analy-se ud fra de efterfølgende måleresultater.
Abstract Abstract
This report deals with problems concerning the commissioning of a new woodpile facility at the Avedøre power plant in Hvidovre. At the self supply distribution system at Avedøre power plant unit 1 (AVV1) an Is-limiter has been build which limits short circuit currents.The extent to which the Is-limiter affects short circuit levels in the self distribution network systems has recently been assessed. Fur-thermore, an investigation has also been undertaken to ascertain what influence the Is-limiter has on the new woodpile facility´s switchboards and components. The reason for the investigation is that the woodpile facility receives its supply from the self supply distribu-tion system at AVV1. By using (Microsoft) Excel it is possible to construct a model of AVV1, to carry out short circuit calculations throughout the woodpilefacility. The results from this model are reflected in the simulation programs, DigSILENT and FEBDOK. The protection-relays in the switchboards of the woodpile facility’s for 0,4/0,69 and 6,3 kV that controls the circuit-breakers, are set based upon the results of the short-circuit calcula-tions. The relays are set to protect the components against thermal and short-circuit cur-rents, but also to ensure the best possible settings for selectivity amongst the relays. The woodpile facility is supplied from a circuit-breaker at AVV1´s self supply system. The current-transformers that monitor the supply-cable for the woodpile facility are in this re-port dimensioned so they can handle both the nominal current that flows in the cable under normal use, but also the largest short-circuit current that can occur without reaching the state of saturation of the current-transformers core. This is so the relay collects the correct information about the actual current flow in the cable. A part of the new woodpile facility consists of a new silo containing woodpiles. In the bot-tom of this silo there is installed frequency-regulated motors that is controlled by 12 fre-quency-regulators in the silo´s switchboard room. The transformer that supplies the silo is a standard transformer. Therefore it is of interest to examine the influence frequency-regulators have on the transformer. The reason for this is that frequency-regulators generate harmonic currents that can cause extra heating to the transformers core and windings so de-rating of the transformer nominal output current is necessary.
Pages 230
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2010-12-18    Update date: 2013-07-10    Source: ihk    ID: ihk-9503216    Original MXD