Beta 1


Title ENERGIBESPARELSE VED REGULERING AF PARAMETRE FOR SPÆNDINGSKVALITET
Author Pedersen, Just (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knutz, Boye
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Stærkstrøm
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2001-01
Abstract Det undersøges, hvorvidt der er energibesparelser at hente for virksomheder ved opsætning af udstyr, der regu-lerer parametrene for spændingskvalitet. 3 Parametre er fundet relevante at undersøge mht. energibesparelser: Indhold af harmoniske overtoner i spændingen, spændingsniveau og spændingssymmetri.

Der bliver ikke fundet belæg for, at aktivt udstyr til afhjælpning af harmoniske overtoner har en positiv effekt på energiforbruget. Dels bruger udstyret selv effekt, dels viser testmålinger hos 10 danske virksomheder, at spænd¬ings-forvrængningen generelt er relativt lav.

Der bliver ikke fundet belæg for, at en reduktion af spændingen i forsyningspunktet kan afstedkomme energi¬be-sparelser. Der vil snarere være tale om energiforøgelser pga. større strømvarmetab i ledningsnettet såfremt den samme effekt anvendes i installationen. En reduktion af belysningsstyrken som følge af en spændingsnedsættelse kan ikke betegnes som en besparelse, men er snarere et afsavn og kan være i strid med arbejdstilsynets retningslinjer for belysning på arbejdspladser. En hovedårsag til, at der ikke er besparelser at hente må tilskrives, at spændingen i Danmark ligger langt fra det tilladelige topniveau på 253 V mellem fase og nul. Spændingen ligger holder sig nogen-lunde omkring den nominelle værdi på 230 V.

Symmetriproblemer med den leverede spænding er i Danmark angiveligt meget begrænset og der er derfor ej heller argumenter for at spare energi på området.
Abstract It is being examined whether there are energy savings for businesses by setting up equipment, which regulates the parameters of voltage quality. 3 parameters are deemed relevant to investigate regarding energy savings: Content of harmonics in voltage, voltage level and voltage symmetry.

There is not found any evidence that active devices for mitigation of harmonic overtones have a positive effect on energy consumption in general. First of all the active equipment consumes energy itself, secondly test measure-ments at 10 Danish companies show that voltage distortion is generally relatively low.

There is not found any evidence that a reduction of the voltage in the supply point can lead to energy savings. Rather will there be energy increases due to greater heat loss in the conductors if the same active power is used in the installation. A reduction of luminous flux caused by a voltage reduction cannot be described as a saving, but is rather a hardship and may be contrary to the Labour Inspectorate guidelines for lighting in workplaces. A main reason that no savings are to be found can be attributed to the fact that the voltage level in Denmark is far from the permissible peak of 253 V between phases and neutral. The tension lies around the nominal value of 230 V.

Symmetry problems with the supply voltage in Denmark are reportedly very limited and therefore there are neither arguments for saving energy in the field.
Pages 120
Keywords energibesparelse spændingskvalitet harmoniske overtoner asymmetri
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2010-12-19    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-9503842    Original MXD