Beta 1


Title Forbedre flow i arbejdsgange. Lean i offentlig service.
Author Israelsen, Marie Nobis (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Jensen, Jens Peter
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2011-06
Abstract Dette afgangsprojekt handler om flow i arbejdsgange.
Projektet er lavet ved Park & Vej i Faxe Kommune som er en kommunal ”intern service”
virksomhed. Der gives eksempler på hvorledes der kan indføres forbedringer i offentlig
service ved brug af kendte metoder fra produktionsbranchen.
Gennem brug af interessentinterviews, frekvensstudie og værdistrømsanalyse er
afdelingens problemer med manglende flow trukket frem.
Disse hovedproblemer blev udgangspunkt for løsningsforslag som blev undersøgt via
økonomiske beregninger og overvejelser om nytteværdi og mulighed for gennemførsel. De
mest fordelagtige er: styrket ledelse, bedre beslutningsgrundlag og synlig planlægning
samt fysiske hjælpemidler. Især standarder, 5S, beslutningsdiagrammer og synlig planlægning kan også bruges på virksomheden generelt.
At forbedre flow er som alt andet lean arbejde en evig opgave, hvor man aldrig opnår
perfektion, men disse tiltag vil kunne hjælpe virksomheden godt på vej. Det allervigtigste
er at ”lære at se” problemerne og at tænke i forbedringer.
Tankegange fra systemtænkning / helhedstænkning og forandringsledelse er blevet
anvendt undervejs for at sikre at projektet holdt det rette fokus og vil kunne bruges til at
gennemføre ægte forbedringer i samarbejde med medarbejdere og ledelse.
Abstract This thesis is about the flow in work processes.
The project was made at Park & Vej in Faxe Municipality. Examples are given of how to
introduce improvements in public service using known methods from the manufacturing
industry.
Through the use of stakeholder interviews, Work sampling and value stream analysis is
the department's problems with inadequate flow shown.
These main issues were the basis for solutions which were examined with economic
calculations and considerations of added value and opportunity for execution. The most
advantageous are: stronger leadership, better decision making and planning as well as
visible physical tools. Especially standards, 5S, decision diagrams and visible planning can
also be used at the company in general.
To improve the flow is – like everything other lean work – an ongoing task, where you
never achieve perfection, but these actions could help the company well on track. Most
importantly is to "learn to see" problems and to think in improvements.
Thoughts from system thinking / holistic thinking and change management have been
applied to ensure that the project keeps the right focus and can be used to implement real
improvements in cooperation with staff and management.
Pages 66
Keywords interessentinterview frekvensstudie flow i arbejdsgange systemtænkning
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Fulltext
Dokument Afgangsprojekt1538.pdf (1.04 MB)
Admin Creation date: 2011-06-01    Update date: 2013-02-11    Source: ihk    ID: ihk-9852804    Original MXD